Jump to content

1900_11_12 Писмо на Учителя до Пеню Киров (снимка на писмото), Нови пазар


Ани
 Share

Recommended Posts

Нови пазар, 12 ноемврий 1900 г.160Любез. бр. Киров и Тодор,

„Благодат и мир да се умножи на вас с по­знанието на Бога и на Исуса Господа нашего." [iI Петр. 1:2]

Желая, бр., да ви съобщя: както Бог от ве­личието на Неговата милост и „Божествената Негова сила е „благоволил" да дари нам всичко, що е за живота потребно и за „благочестието", за да можем „чрез познанието на Тогози, Който е призвал нас", да участваме в Неговата „слава и до­бродетел; чрез благодатта на Когото се дариха нам всичките най-големи драгоценни обещания, за да бъдете поради тях причастници на Божест­веното естество и да отбегнете от похотите и тяхното разтление, което е на света". [iI Петр. 1:3-4]

И за това истото Господ иска да турите всичкото си старание, да приложите на вярата си добродетел [iI Петр.161 1:5—8], за да може вя­рата ви чрез нейното небесно превъзходство да се уякчи, за да имате дързостта да злострадате за Неговото име.

Обаче, за да не би добродетелта, която е в нас, да стане едностранчива и ограничена, Господ иска да приложим при нея благоразумие и знание за Божията Истина и длъжността си.

Но тъй като и знанието може да се изопачи и да ни придаде повече гордост и себенадеяност и да станем повече свободолюбиви, отколкото Боголюбиви, то Господ иска да приложим на нашето знание въздържание — с други думи, да обуздаваме своите наклонности.

Но тъй и като самото въздържание може да се преобърне на постничество и нетърпение спрямо другите и да изгубим от предвид благодатта на нашето спасение, Господ иска да приложим при въздържанието търпение, за да бъдем готови да понасяме всичко с радост.

Обаче тъй като търпението може да се пре­обърне на равнодушие и общо презрение към всичко, Господ иска да приложим към търпението благо­честие, за да можем да се надяваме и уповаваме винаги на Бога, като имаме съобщение с Него.

Но благочестието, ако не се пази, може да се преобърне на фарисейство, вътрешно уединение, да любим само своето спокойствие. Затова Гос­под иска да приложим към благочестието братолюбие, за да се поразширочат тесните ни сърца.

Но тъй като и братолюбието може да [в] земе тесни граници — да обичаме само един тесен кръжок от приятели и братя с еднакви убеждения, то Господ иска да приложим на братолюбието Любов.

Любов, която е завервание на всичките до­бродетели, която излиза вън от всичките тесни кръгове и обгръща цялото човечество и цялото небе. Да любим тъй, както Бог люби. „Бог тол­кова възлюби света, щото даде Сина Своего Единороднаго, за да не погине никой, който вярва в Него. " Защото тези добрини, като се намират у вас и като се умножават, ще ви направят да не сте празни, нито безплодни в познаванието на Господа Нашего Исуса Христа. Така, както се въдворявате в Истината, ще ви се „даде вход във вечното Царство на Господа Нашего и Исуса Христа". Нека прочее да се стремим към пълно­тата на съвършенството, гдето царува умът и Духът на Господа. Нека прочее усърдно да се мо­лим за осъществяванието на Господните мисли: „Да се освети Неговото Име, да дойде Неговото Царство, да бъде Неговата Воля".

Аз благодаря на Господа, Който ме подкрепя със Своя благ Дух. Нека се радваме от нине. Гос­под няма да ни остави никога. Моята душа се пълни с вечно благодарение, мир и радост. Ний сме вече в обятията на Царството Божие и оти­ваме с помощта на вечната благодат към дома на нашия Небесен Баща. Ний ще видим Неговото благо лице и лицето на Нашия Господ и Спасител и ще бъдем в сдружението на всички светии, чада Божии и Ангели. Каква блажена мисъл: „Щ,е вложа закона Си в сърцата им и ще го напиша на умо­вете им". И: „Греховете им и беззаконията им няма да помена вече".

Сега моля ви от моя страна, гледайте да привлечете някого при Христа, опитайте се и Господ ще ви помогне. Помнете, бр., Божиите пътища не са като человеческите, нито Неговите мисли. Господ ни е говорил и постоянно ни говори с помощта на Святия Си Дух. Нека бъдем чисто­сърдечни, за да приемаме Неговото ръководство. Нашият Господ е с нас. Неговият Дух ни просве­щава. Да се не колебаем, нито да се двоумим. „Той е вашата вяра, която побеждава света." „Без вяра не може да се угоди на Бога. " „Едно чадо Божие трябва да е свободно от грижите на тоя свят."

Ако животът ни е в ръцете Божии, не остава вече място за колебание и двоумение. Ето, аз ви пиша в името на Господа Исуса, за да се освет­лите върху Неговите пътища. Аз искам вий да сте свободни и да сте за пример на другите — по пълнотата на вярата си и по пълнотата на жи­вота си.

Ето, това мое писмо е една малка пропо­вед, отправена до вази; тя може да не е пълна в много неща, гледана от критическа точка зрение; но вярвайте ми, тя има най-важното в себе си — Божието благословение.

Аз ви162 говоря като един, който е натова­рен да ви говори. И мога ли да ви говоря друго ос­вен Истината, която ми е връчена от Господа? Господ да ви благослови и умножи, да сте сила и слава Негова.


Последното ви писмо приех; да бъде благосло­вен Господ. Колко Той е грижлив, благ и благоутробен, че се снизхождава да говори, да ни упътва чрез Святия Си Дух. Ний сме малки пришълци в този мир и ако Господ не ни крепеше, бурите на тоя свят биха ни отнесли и от нас не би оста­нала следа. Малки цветове сме ний, които едва сега се готвим да пуснем своите пъпки, и колко е милостив Господ, не ни е забравил: Той изпровожда Своята светлина и топлина, за да ни ос­вежи и ободри духом, да се не обезсърчим и да знаем, че пролетта е близо и кога настане за нас, ще разтворим своите чашки и първи ще пием от Небесните благословения.

Ние първи ще бъдем, които ще целунем пър­вите поздравителни лъчи на Неговата любов.

Поздравете Николая.


Ваш верен в Господа: П. К. Дънов
Източник: Епистоларни диалози - част І (1898–1900г.)


...................
160.    В началото на оригиналното писмо няма дата. Тя вероятно е била отбелязана в края на писмото, но тъй като последният лист липсва, се взема датата от книгата на Петър Дънов „Писма до първите ученици", София, 1999 г., с. 64. (У., № 50, 12.11.1900 г.)

161.    II Петрово послание, глава 1-ва, стихове 5-8: (5) „И за това, истото, турете всичкото си старание и приложете на вярата си добродетел, на добродетел благоразумие, (6)на благоразумие въздържание, на въздържание търпение, на търпение благоче­стие, (7) на благочестие братолюбие, и на братолюбие любов. (8) Защото тези добрини, ако се намерват у вас и се умножават, правят ви да не сте праздни нито безплодни в познаването на Господа нашего Исуса Христа". (У., № 50, 12.11.1900 г.)

162.    Оттук нататък липсва последният лист от оригинала. Поместе­ният край на писмото е взет от книгата на Петър Дънов „Писма до първите ученици", С., 1999 г., с. 66. (У., № 50, 12.11.1900 г.)


gallery_1_14_66119.jpg


gallery_1_14_122484.jpg


gallery_1_14_2778.jpg


gallery_1_14_135695.jpg


gallery_1_14_82878.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...