Jump to content

1940_01_03 Упражнение (задача) с молитвата "Отче наш"


Ани
 Share

Recommended Posts

Упражнение (задача) с молитвата "Отче наш"

 
Упражнението е дадено в лекцията лекцията "Вътрешният господар", 3 януари 1940 г., Общ Окултен Клас, София:
 

Направете упражнение с молитвата „Отче наш“ до 22 март. Ще разпределите молитвата според числата, които имате до 22 март. Като кажеш „Отче наш“, цял ден ще мислиш върху тези думи. Може три дена да изговаряте „Отче наш“, след това в четвъртия ден ще кажете: „Отче наш, Който си на небето“ и ще размишляваш върху последните думи. И така нататък. Да знаеш какво нещо е „Отче наш“! Да знаеш какво нещо са думите: „Който си на небето“! Или думите: „Да се свети“.

Та, бих желал да прочетем „Отче наш“ веднъж, но на свят. Та, сега, прочетете го до 22 март! Може да изберете „Отче наш“ или „Добрата молитва“. За всеки ден ще вземете един малък пасаж от една, две, три думи. И цял ден тези думи да останат в ума ви. (Всички стават.)

Сега да изговорим само тези думи: „Отче наш“.

 
За това упражнение може да се прочете в:

1. Упражнения с молитви от книгата "Окултни упражнения"
 
2.
Задачи в Школата, спомени на Борис Николов

Link to comment
Share on other sites

1. РАБОТА С МОЛИТВИ И ФОРМУЛИ

Упражнения с молитвиНаправете упражнения с молитвата Отче наш до 22 март. Ще разпределите молитвата според числата, които имате до 22 март. Като кажете Отче наш, цял ден ще мислите върху тези думи. Може три дена да изговаряте Отче наш, след това на четвъртия ден ще кажете: Отче наш, който си на Небето и ще размишлявате върху последните думи, и т.н. Само ако знаете какво нещо се съдържа в тези две думи Отче наш! Да знаете какво нещо са думите Който си на Небето и думите да се свети. Бих желал да прочетем Отче наш веднъж, но пред всички. Та сега четете го до 22 март. Може да изберете Отче наш или Добрата молитва. За всеки ден ще вземете един малък пасаж от една, две или три думи. И цял ден тези думи ще останат в ума ви. (Всички стават.) Сега да изговорим само тези думи: Отче наш.

„Вътрешният господар“, „Вътрешният господар“, стр. 25-26.

Вън от това, което казах дотук за вашата задача през годината, ще ви дам като лозинка Добрата молитва – да размишлявате върху дълбокия смисъл, който тя съдържа. Четете през дена по едно изречение от нея, и принципите, които са легнали там, да се одухотворят във вас чрез закона на Любовта.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1919 г.), „Обяснения“, стр. 5.

Да вършим Волята Божия, това значи, да се обновяваме. Не вършим ли Волята Божия, ние се натъкваме на изкушения. Щом изпаднем в изкушения, трябва да се молим: „Господи, прости ни, че Те заставяме да постъпваш с нас, както не искаш. Избави ни от изкушения, за да познаем Твоето светло, любещо лице.“

„Божествен и човешки свят“, „Вечно обновяване“, стр. 43.

Молете се за себе си, молете си и за другите хора. Как трябва да се молим? Като станеш сутрин, поглади челото си и кажи: „Господи, благослови челото ми и способностите, които са скрити в него.“ Ако не мислиш добре, поглади носа си и отправи мисълта си пак към Бога. Ако очите ти гледат криво на нещата, поглади и тях. Ако не ядеш правилно и не говориш правилно, ще се помолиш за устата си и ще я погладиш. Ако не възприемаш звуковете чисто, ще погладиш ушите си и ще се помолиш за тях. След това ще погладите ръцете и краката си, които ви служат добре. Благодарете за удовете*, които ви са дадени в услуга.

„Опорни точки на живота“, „Ценни добродетели“, стр. 103.

Като се събудите сутрин, молитвата ви да бъде: „Господи, само Ти си Едничкият, Който можеш да оправиш всичко. Научи ни да Те обичаме тъй, както Ти ни обичаш.“

„Божественият център“, „Три вида любов“, стр. 68.

Ще ви дам едно упражнение. То е следното: трябва да вземете участие всички, които ме слушате сега, до следното събрание. Четири пъти в този месец всеки петък ще ставате точно в 4 часа сутринта и цял един час ще прекарвате в размишление и ще се молите. Ще знаете – точно в 4 часа на духовна работа!

„Тихият глас“, „Без наука няма сполука“, стр. 70.

Учете се в ред упражнения, например да препратите една своя мисъл като се молите, и молитвата ви да дава резултат: като се молите, препращайте мисълта си и трябва да възприемете отговора!

„Тихият глас“, „Бележки от разговори с Учителя“, стр. 107.

Наблюдавайте се да видите как заставате на молитва и какви движения правите. Някой се моли и от време – на време се почесва и казва: „Голяма скръб имам.“ Който има голяма скръб, не му дохожда на ум да се почесва. Щом се почесва, скръбта му не е голяма. Молитвата изисква съсредоточена мисъл. Като се молиш, ще мислиш само за Бога. Всичко друго ще оставиш вън от себе си. Казано е в Писанието: „Когато се молиш, влез в тайната си стаичка. И Бог, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.“ Когато решавате трудни въпроси, решавайте ги в тайно, само Бог да знае. Единствен Бог разбира нашите състояния и може да ни помогне. Хората, колкото и да искат да помогнат – не успяват.

„Вечно подмладяване“2, „Да оздравееш“, стр. 49.

Ние ще направим един опит за цяла една година, доброволно и по Любов. Той ще бъде следующият: ще се задължите абсолютно да се подчините на всичко онова, което Господ ще каже през тази година. През една година, доброволно, абсолютно ще се подчините на всичко, каквото ви се каже, без да се изменява волята Божия в нещо. Който от вас е готов. Искам един опит да направим, без лъжа. Опитът всеки един от вас ще направи вътре в себе си, ще го направи и ще знае, че Бог е вътре в сърцето му, в душата му, в ума и духа му, и наблюдава, претегля всички наши помисли, желания и действия. Нашият девиз е вече: „Ние ще служим на Бога!“ Ние ще служим на този Господ, Който в началото ни е дал живота, в началото на Неговата Любов. Туй начало е сега. То е вечно начало, което няма край, то е всякога начало. Единственото начало, това е Любовта!…

Сега ние ще коленичим в размишление, и всеки един от вас да обмисли, готов ли е да направи малкия опит за една година, да извърши абсолютно всичко, каквото Господ изисква от него, и всеки един от вас ще даде обещание, не насила, а по Любов – за една година отсега. Тази година ще има задачи, които всеки един от вас трябва да разреши. Тия задачи ще бъдат дадени съобразно развитието на всеки едного. Няма да питате „Мога ли или не мога?“ През цялата година няма да мислим, а само ще работим, само ще действаме…

Ще коленичим, и ще отправим ума си към този Господ на Любовта, и ще му кажем: Господи, ние сме готови да изпълним Твоята Свята воля абсолютно, без никакви изменения. И всичката ни радост ще бъде да Ти служим с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичкия си дух. Искаме да Те познаем като Любов вътре в нази и вънка от нази. Да бъдеш Ти все и вся във всичките ни начинания, във всичките ни мисли, желания и действия; да бъдеш Ти начало и край на нашия живот. Началото на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения; начало на Истината и край на лъжата; начало на Мъдростта и край на глупостта; начало на силата и край на насилието. Да бъдеш Ти новото начало, което е без начало и без край! Началото на новата светлина, на новия живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш, ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно с Тебе, както Ти си един в изявената тази светлина. Отсега нататък ще царува Твоята Любов в пълнотата на Твоята милост през всичките дни на живота ни. Ние начеваме новия живот. Слез при нас и ние ще дойдем при Тебе. Слез при душите ни, внеси светлината си на новия живот. Озари новите ни сърца, които си ни дал. Изпълни умовете ни със светлината си, която си внесъл в духовете ни. Благослови ни и ние ще носим Твоето благословение. Туй ще го вземат само онези, които ще дадат обещание. Няма да преписвате, докато не дадете обещание. Ще коленичим, ще се молим и ще решим безвъзвратно, за една година само, а не през целия си живот.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, стр. 3-6.

Направете опит в продължение на един месец, по няколко пъти на ден, си казвайте мислено, че ще изпълнявате Божията воля и ще видите, че онзи, Който ви е създал, ще се прояви. Той ще просвети ума и сърцето ви – да разберете Живота и да изпълнявате волята Му. Всеки трябва да направи опита доброволно, без никакво насилие. Само така той може да очаква някакъв резултат.

„Все, що е писано“, „Божията воля“, стр. 130.

Упражнение на връх Мусала

Всички прави, наредени шахматно и обърнати с гръб към Слънцето. Така наредени, всички сядат на земята с крака поставени напред. Ръцете се издигат бавно над главата, при което се изговарят бавно следните думи: „Уповавай на Господа с всичкото си сърце!“ Бавно спускане на ръцете от двете страни на главата, с изговаряне на думите: „Уповавай на Господа с всичкия си ум!“ Ръцете продължават да се спущат отстрани на тялото, по краката, до пръстите долу и бавно се издигат над главата, в първоначално положение, с изговаряне на думите: „Във всичките си пътища познавай само Него и Той ще оправи стъпките ти.“ В това положение, седнали, левият крак се подгъва под десния. Дясната ръка се поставя на коляното и се чете Добрата молитва и 91 псалом. След това десният крак се подгъва под левия. Левият крак си остава напред, лявата ръка се поставя на коляното. В това положение се изговарят думите: „Да се съединят Любовта, вярата и надеждата в сърцето ни и да се прослави Господ в душите ни.“ При същото положение се изговарят и следните думи: „Ще служа Господу с ума си, със сърцето и със силата си. Ще ходя в пътя Господен с Любовта си, с вярата си и със силата си. Ще познавам Господа в живота си, с душата си, със сърцето си и с ума си.“ Сега съсредоточете се в себе си и всеки да пожелае това, към което душата му се стреми… Всички наредени в кръг, хванати за ръцете си така, че дясната ръка с лявата ръка на съседа се издигат нагоре, а лявата ръка с дясната на съседа остават долу, на мястото си. При това положение на ръцете се произнасят думите: „Уповавай на Господа с всичкото си сърце, с всичкия си ум. Във всичките си пътища познавай само Бога. Той ще оправи стъпките ти.“ В същото положение се изговарят думите: „Ще служа Господу с ума си, със сърцето си и със силата си. Ще ходя в пътя Господен с Любовта си, с вярата си, със силата си и ще познавам Господа в живота си, с душата си, със сърцето си и с ума си. Това е Живот вечен да позная Тебе – Единаго Истиннаго Бога и Господа Исуса Христа, Който си изпратил.“ Смяна на ръцете: онези, които са долу, се издигат горе; тия пък, които са горе, се свалят долу. При това положение на ръцете се произнасят следните думи: „Да се съединят Любовта, вярата и надеждата в сърцата ни. И да се прослави Господ в душите ни.“

„Добри и лоши условия“, „Единство и общност“, стр. 237-238, 240.

При самовъзпитанието голямо участие взима молитвата. Иска ли да си въздейства, човек трябва да се обърне към Бога със следната кратка молитва: „Господи, благослови езика ми, за да излизат от него сладки, силни и красиви думи.“ Сладките думи имат отношение към живота, силните – към човешкия ум, а красивите – към човешкия дух и човешката душа. Сладките, силните и красивите думи представят материал, чрез който човек гради великото и мощното в своя живот.

„Двигатели в живота“2, „Вътрешна просвета“, стр. 37-38.

И сутрин като станете, най-първо трябва да се помолите 10 минути за главата, да хванете главата си с двете ръце и да кажете: „Господи, просвети тази глава, която си ми дал да се науча да манипулирам.“ След туй сложи ръцете си на своите дробове 10 минути и се помоли за тях. След туй сложи ръцете на благоутробието си. Думата благоутробие не значи стомаха, но онези храносмилателни органи, които ние наричаме стомах. Да се помолиш 10 минути, да знаеш как да ядеш. Да знаеш как се смила храната, да си благодарен от онази храна.

„Любовта дава живот“, „Правилно верую“, стр. 267.

Хората на новото учение не трябва да се екзалтират, но трябва да се вдъхновяват. Ония, които се екзалтират, те са далеч още от принципите на новото учение. Някой вдига ръцете си нагоре, моли се на Бога, казва: „Аз се помолих вече.“ Помолил се веднъж, и всичко свършил. Не, изгрее ли Слънцето веднъж, то никога не трябва да залязва. Казано е в Писанието: „Постоянно се молете!“ Значи и като спи, човек пак трябва да се моли. Това значи будно съзнание. Небето приема молитвата на хора, на които съзнанието е будно. На добрите хора съзнанието всякога е будно. Непреривност на съзнанието се изисква от човека. И в будно, и в сънно състояние, той трябва да се моли, добро да прави. Някой се оплаква, че сънувал лоши сънища. Нечисто е било съзнанието ти. – „Какво да направя тогава?“ Изчисти съзнанието си, изчисти сърцето си от лоши чувства и желания.

„Четирите кръга“2, „Равни страни“, стр. 205.

Молете се един за друг не за опрощение на греховете си, но Бог да оправи пътищата на Любовта, която действа във вашите сърца. Бог да оправи пътищата на светлината, която се отправя към вашия ум. Бог да оправи пътищата на знанието, което иде да се всели във вашите души, да ви покаже свещения път на Живота.

„Двете свещени положения“, „Високият връх“, стр. 135.

Какво означава тайната молитва? Тя означава затваряне жиците на телефона, свързан със света. Когато се моли тайно, в себе си, човек трябва да вземе свободно положение, да прекъсне вcякаква връзка със света, да стане глух за всякакъв шум, за всички звукове вън и вътре в него. Молиш ли се тайно, затвори всички ключове, всички съобщения със света, за да не те смущава. И при това положение остани сам, в размишление. Медитация и тайна молитва не е едно и също нещо. Tе ce различават. Обаче вие сами трябва да намерите тази разлика. Тайната молитва подразбира повдигане на ума на човека към Бога. С други думи: тайната молитва подразбира отправяне погледа на човека към Слънцето – източника на Живота. Най-красивата молитва се заключава в това човек да помисли за Бога, като източник на Живота.

„Двата пътя“2, „Сила на волята“, стр. 39.

Когато сте нервни, направете следното упражнение: седнете на стол пред масата, изправете тялото си добре и турете ръцете си на масата. Дръжте ръцете си в това положение около 10-15 мин., като концентрирате мисълта си първо към палците, после към показалците, след това към средните, към безименните и най-после към малките пръсти и на двете ръце. После, турете дясната си ръка върху лявата, след това – лявата върху дясната и пак концентрирайте вниманието си върху пръстите. Като съсредоточите вниманието си към пръстите, свържете се в съзнанието си с всички добри, здрави хора, които имат чисти и благородни сърца, философски умове, с дълбоко разбиране на живота. Щом се свържете с тия хора, повдигнете мисълта си към Бога и всички заедно се помолете. Който направи този опит, той ще има резултат, ще разбере силата на колективната молитва. Какво по-голямо благо за човека от това, да се свърже с всички добри хора по лицето на Земята и заедно с тях да отправи молитвата си към Бога? Тази молитва непременно ще бъде приета. Когато човек се моли по този начин, до него седи един, който занася молитвата му до Бога. Само чистите души пренасят молитвите на хората. Те служат като проводници, чрез които молитвите отиват нагоре. Духът на човека е проводник, чрез който душата предава своите молитви.

„Простите истини“, „Устойчиви съединения“, стр. 139.

Когато някоя ваша сестра се намира в скръб, в тревога, нека пет-шест до дванадесет сестри отидат в дома ї да се помолят за оправяне на работата. Ако някой е болен, ще се съберете у него на молитва, макар и да е скаран с някои от вас. Ще кажете: „Господи, ние сме решили да работим тъй, както Ти искаш, затова сме се събрали да ни научиш как да живеем!“

„Великата майка“2, „Това учение“, стр. 108-109.

 

 

Източник: 1_1 Упражнения с молитвиПСИХИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ

Окултни упражнения

Link to comment
Share on other sites

ЗАДАЧИ В ШКОЛАТА

Дадена задача от Учителя на 3 януари 1940 г.

На 3 т. м. Учителят в школната лекция в сряда даде следната задача: „За да може да се размишлява дълбоко върху молитвата „ОТЧЕ НАШ", тя ще се чете на малки части до 22 март."

За тая цел молитвата се разделя на 27 части. В първите три дни се произнася само „Отче наш" и се размишлява върху вътрешния, мистичния смисъл на тия две думи. В следващите три дни се размишлява върху думите „Който си" и т. н. докато се завърши цялата молитва до 22 март. Всеки ден ще се почва молитвата от началото и като се дойде до определената част, ще се спрем и ще размишляваме върху тая част.

А ако в някои градове това упражнение се получи по-късно, то ще се размишлява не по три дни, а по един или два дни, за да може цялата молитва
да се завърши до определения срок.

ОТЧЕ НАШ КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА

ДА СЕ СВЕТИ ИМЕТО ТИ

ДА ДОЙДЕ ЦАРСТВОТО ТИ

ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТИ

КАКТО НА НЕБЕТО ТЪЙ И НА ЗЕМЯТА

ХЛЯБЪТ НАШ НАСЪЩНИЙ ДАЙ ГО НАМ ДНЕС

И ПРОСТИ ДЪЛГОВЕТЕ НАШИ

КАКТО Й НИЕ ПРОЩАВАМЕ - НА НАШИТЕ ДЛЪЖНИЦИ
И НЕ НИ ВЪВЕЖДАЙ В ИЗКУШЕНИЕ
НО ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВАГО
ЗАЩОТО Е ТВОЕ ЦАРСТВОТО И СИЛАТА И СЛАВАТА ЗА ВИНАГИ АМИН.

* * *

ТРИТЕ ПОДАРЪКА

В неделя, на 31.12.1939 г. в 10 ч. Учителят каза в беседата: „На 22 март трябва изтичащата година да поднесе на Господа трите наши подаръци: ИСТИНАТА, ЛЮБОВТА И ПРАВДАТА.
Още три месеца остават. Всички пригответе тия три подаръка, за да се пратят на 22 март.
Бъдете готови с тях, за да имате онова благословение, което Бог е приготвил за онези, които Го любят."

Изпълнявайте горната задача върху „Отче наш" до 22 март. Едновременно да се мисли и за тия три подаръка."

* * *

ЗАДАЧА ДАДЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ

на 28 януари 1940 г. за през цялата година.

В неделното утринно слово на 28 т. м. 1940 г. Учителят даде следната задача:

Всеки месец ще избирате по един ден, в който ще се облечете празнично: с най-хубави обуща на краката, с най-хубави дрехи, с най-хубави ръкавици на ръцете, с най-хубава шапка и пр. Всичко това да се разбира символично.

Най-хубави обуща на краката означава добродетелта;
най-хубави ръкавици на ръцете означава правдата;
най-хубава шапка на главата означава мъдростта и пр.

Този ден да бъдете пълни с радост, чистота, любов, музика, светлина, свобода, мир, като че ли сте през този ден в рая като ангели.
Ще имате през този ден най-хармонични вътрешни и външни отношения към всички същества и към всичко.

През този ден и физически ще бъдете чисти. Това ще бъде един ден на любовта, на съвършената любов! През този ден човек да забрави личния си живот. През целия ден да не ти се наруши мирът.

През целия ден да сте реално в рая! В този ден ще познаете какво нещо е възкресението!

В такъв ден всички нисши същества си събират партушините и се отдалечават от тебе и те заобикалят само ангели, светии.

Само те се движат около тебе.

През този ден, ако направите задачата хубаво, вие не ще бъдете на земята.

Ако искате да влезете в новия живот, трябва да си приготвите съвършени тела - духовни тела.

Един ден на месеца да мислите защо Господ ви е направил краката, ръцете, ушите, очите, носа, главата, защо ви е дал това тяло.

Целия ден да размишлявате и да сте във връзка с цялото Битие.

И вечерта да благодарите на Бога, че сте се удостоили да бъдете на земята!

Един ден на месеца да благодариш на Бога, че ни е надарил с хиляди дарби.

Тогава да се сбъдне стиха: „Всичко, което се случва с тия, които любят Бога, Бог го превръща за тяхно добро."

Та всичко, което се случва с нас Бог да го превърне в наше добро.

Така да се прослави Бог!

През тази година не се позволява да биеш. Не се позволява да си изкривиш устата - да направиш гримаса с устата си, или пък с очите си, през тая година не се позволява да гледаш накриво някого.

В първите дни на всеки месец ще избереш един ден за тая задача, а понеже януарий ,вече на изтичане, то в януарий можете да изберете или днешния ден (28) или сряда (31 януарий).

Пригответе се за 31 януарий и аз ще се приготвя за този ден!

* * *

ТРИТЕ ПОДАРЪКА

В неделя на 31.12.1939 г. в 10 ч. Учителят каза:

„На 22 март трябва изтичащата година да поднесе на Господа три подаръка: ИСТИНА, ЛЮБОВ, ПРАВДА.

Още два месеца остават. Всички пригответе тия три подаръка, за да се пратят на 22 март.

Бъдете готови с тях, за да имате онова благословение, което Бог е приготвил от памти века за тия, които Го любят."

Изпълнявайте задачата с „Отче наш" с трите думи всеки ден и с избраните 12 дни, едновременно да се мисли и за тия три подаръка!

 

Източник: 91. ЗАДАЧИ В ШКОЛАТАБорис Николов

Изгревът - Том 2

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...