Jump to content

1942_11_18 Циркулярно писмо във връзка с проведената на 1 септември педагогическа среща на Изгрева


Ани
 Share

Recommended Posts

Циркулярно писмо във връзка с проведената на

1 септември педагогическа среща на Изгрева

 

Писмото е от Милка Периклиева, Георги Тахчиев и Боян Боев. В него се споменава за изнесената лекция от Учителя пред педагозите от Братството на срещата им - 1 септември, както и предложения за реферати.
 
Циркулярно писмо от 18.XI.1942 год.

Link to comment
Share on other sites

4. Циркулярно писмо от 18.XI.1942 год.


Изгрев, 18.XI.1942 год.


Любезна сестро Е Григорова,


На 1 септемврий т. г., пред група братя и сестри-учители, Учителят държа една педагогическа беседа, резюме от която се напечата в сп. „Житно зърно", бр. 8 от т. г. Тая среща се състоя с цел да се сближим и опознаем, учителите от братството, и да обменим мисли върху новите пътища на възпитанието във връз­ка със светлината, която се съдържа в беседите и лекциите на Учителя. След беседата на Учителя, при тая среща някои учители изнесоха свои интересни педагогически опитности, за да бъдат те използувани и от други.


Учителят даде следните три теми, за да се развият по желание от трима души и приготвените реферати да се прочетат на срещата към края на август или началото на септемврий идната година. Тия теми са:

1. ВЛИЯНИЕТО НА ЛЮБОВТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ - В ОБЛАСТТА НА ВОЛЯТА.

2. ВЛИЯНИЕТО НА ЛЮБОВТА В ДУХОВНИЯ СВЯТ - В ОБЛАСТТА НА ЧУВСТВАТА.

3. ВЛИЯНИЕТО НА ЛЮБОВТА В УМСТВЕНИЯ СВЯТ - В ОБЛАСТТА НА УМА.

Освен тримата референти, които ще развият тия теми, умоляват се всички други братя и сестри-учители да работят върху тия теми, та на идната среща да дойдем до едно по-пълно разрешение на задачата, която Учителят ни дава. Тая обща работа ще послужи и като жива връзка между душите на всички, които са призовани да работят за новото в света.


При срещата се изказа желание за кореспондиране по педагогически въпроси между братя и сестри-учители, за да се ползуват взаимно от своите опитности.


Всички сме изпълнени с живата надежда, че станалата педагогическа среща е началото на подобни срещи всяка година по същото време и така да израсне едно мощно педагогическо движение, проникнато от новите идеи, и това движение да има своя научна задача, в бъдеще да има свое списание и педагогически трудове. Първият труд в тази област излиза наскоро със заглавие: „Значението на образованието и възпитанието в живота според Учителя".


При срещата се изказаха пожелания да се дават педагогически статии в сп. „Житно дърво", във в. „Братство" и в други периодически издания в страната. Също така се изказа пожелание да се участвува живо във всички педагогически конференции, които се уреждат от българското учителство.


Нека всеки брат и сестра да запознае със съдържанието на настоящото писмо ония братя и сестри-учители, които желаят да работят в това направление. Молим, изпратете адресите на такива братя и сестри-учители от вашата околия, за да ги имаме пред вид при изпращане съобщения и пр.


При срещата се реши всеки учител да вземе един том беседи и да извади из него педагогическите мисли - да ги изкара в буквален препис, без комента­рии. И тия извадки да бъдат предадени до август идната година.


По технически причини сме заставени ние да определим беседите и лек­циите от Учителя, от които ще се извличат педагогическите мисли. На вас се препоръчва за горната цел „Разумният живот".


Нека при следната среща през август идната година всички братя и сес­три-учители да дойдат с жажда за работа за новата култура в света и за новото училище, в което да бъдат приложени идеите на Учителя.


С братски поздрав: [подписи:] М. Периклиева, Г. Тахчиев, Б. Боев

 

Изгревът - Том 17

4. Циркулярно писмо от 18.XI.1942 год.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...