Jump to content

1939_08_26_1 Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев. Първи ден - 26 август


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя организира събор на Братството в София - Изгрев.

Първи ден - 26 август

 

След всяко слизане от Рила, в София се провежда събор на Братството, който обикновено трае 3-4 дена. Предварително се разпращат наряди до братските групи в страната. Освен тези наряди, няма спомени с точната дата за началото на събора.

 

Наряди за 1939 г., изпратен от П. Епитропов

 

 

Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин:


Първи ден, 26 август 1939 г., събота.


В пет и половина часа сутринта - събрание в салона на Братството.

 • Добрата молитва.
 • Молитвата на Царството.
 • 91 псалом.[/indent]
 • „Духът Божий".
 • Евангелие от Йоана, гл. 10, ст. 1-10.
 • Размишление: „Бог е Дух и които Му служат, в Дух и Истина да Му служат."
 • Четене беседата: „Проява на Любовта" (из „Степени на съзнанието").
 • Отче наш.
 • Упражнения.

 

 •  
Link to comment
Share on other sites

НАРЯДИ за 1939 година

 • Мисли на Учителя за Христа, 6. I.1939 год.
 • Упражнение от Учителя, 8.II.1939 год.
 • Мисли от разговори с Учителя.
 • Обични братя, 16.VIII.1939 год. - наряд за събора.
 • Обични братя, 12.IX.1939год. - наряд за 22. IX, есенното равноденствие.
 • Обични братя, 6.XII.1939 год. - наряд за годината.

1) МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ ЗА ХРИСТА


6.II.1939 г., Изгрев.


На кръста Христос преживя онова, което може да се нарече идейно, мистично страдание - най-дълбоките и най-интензивните страдания, които може да преживее една човешка душа.


Той трябваше да изпие до дъно чашата на страданията, онази чаша, в която бяха събрани всички утайки на миналото. Ала в тия кондензирани интензивни страдания Нему се разкриха всички тайни на миналото и затова, съзнавайки важността на момента, след вътрешната драма, преживяна в Гетсиманската градина, Христос казва: „За тоз час Аз дойдох."


Чрез могъщата алхимия на Любовта Христос претвори отровите, събрани в тази чаша, и по такъв начин ликвидира веднъж завинаги с насилието. И наистина, не можеше ли Христос, Който е бил силен, гениален човек, Който е знаял Своя висок произход, Който всичко е предвиждал и е знаял какво ще стане, не е ли могъл да предотврати страданията, които са го чакали? Пред Него е стояла алтернативата: или да призове ангелските пълчища, с помощта на които е могъл да унищожи и еврейския народ, и Римската империя - сиреч да си послужи с методите на миналото, с Мойсеевско-Илиевския метод на силата и меча, с метода на древните маги и адепти - или да приеме чашата и кръста, и да ги превъзмогне чрез силата на Любовта.


Христос избра втората и това беше един пръв по рода си опит на земята. И наистина, ако Христос се беше уплашил от страданията, ако Той се беше уплашил от кръста, на който Го разпнаха, от гвоздеите, с които Го приковаха, от копието, с което Го промушиха, Той нямаше да даде едно ново, съществено разрешение на трудната задача - повдигането на човешката душа.


Той разтопи и поругания, и удари на бича, и кръст, и гвоздеи, и копия с огъня на Любовта - единствения огън, който може да разтопи оръжията на насилието. И опитът Му излезе сполучлив. Така Христос разреши една задача, от която зависеше бъдещето на цялото човечество.


Така Той откри Пътя за спасението на онези страдущи души, за които бе дошъл. Христос възкръсна и чрез възкресението Си победи смъртта. И тъй както в страданията Нему се разкриха тайните на миналото, така и във възкресението Той получи откровения за бъдещето.


Написано на 13. II. 1939 г., Сливен.


2) УПРАЖНЕНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ


8.II.1939 г., Изгрев

За 1939 г. Учителят даде извън наряда още и следните упражнения.

 • Всяка сутрин след молитва ще се съсредоточиш и ще се вслушаш какво ти говори Бог отвътре. И каквото ти каже Бог, ще го запишеш в особена тетрадка. Всеки ден ще правиш това и ще отбелязваш датата. Ако някой ден не можеш да чуеш какво ти е казал Бог, тогава ще отвориш някоя свещена книга и ще препишеш от нея някоя мисъл. Тая тетрадка ще има следното заглавие: „Моя пръв опит да разбера и постигна Божията Любов".
 • Всеки ден ще отбелязваш в тая тетрадка всяко хубаво чувство, което си преживял през деня.
 • Всеки ден ще кажеш няколко сладки думи някому: думи насърчителни и ободрителни, които да дадат потик и сила. Тези също ще ги отбелязваш в тетрадката.Така че за една година в тази тетрадка ще се отбележат последователно 365 хубави мисли, идеи, чути „отгоре", 365 хубави чувства, преживени от тебе и 365 хубави постъпки, направени от тебе.
 • На една картичка ще напишеш следните думи:

Няма да лъжа себе си.
Няма да лъжа ближния си.
Няма да лъжа Бога.  


Тази картичка ще туриш в джеба си и сегиз-тогиз през деня ще я вадиш да прочетеш написаното и ще я прибереш пак.


Съобщете тия упражнения на другите братя и сестри там.


   3) МИСЛИ ОТ РАЗГОВОРИ С УЧИТЕЛЯ

Като дойде Любовта, тя ще направи всичко, тя иде сега; през 1939 година иде вълната на Любовта. Любовта ще възкреси хората. Страданията, през които сте минали, ако бяхте ги оценили, щяхте да се подмладите. Но понеже не ги оценихте, не сте и подмладени. Ти започни да служиш първо на Бога, какъвто си сега, защото ако чакаш да се усъвършенствуваш, та тогава да служиш, кога ще служиш?


Една сестра казва, че в някои моменти всички хора са за нея мили. Учителят каза: Това е един проблясък на Божията Любов.


Страданията предшествуват Любовта. В Писанието е казано: „Блажен е, който стигне до това време." А това се отнася за сегашното време.


Това, което е Божествено, е всякога ново. Периодът на ученичеството е най- дълъг; това е Царството Божие на земята.


Шестата раса е период на ученичеството. Тя е епохата, за която е казано: „Всички ще бъдат научени от Господа."


Ангелите са като хора. Те са много интелигентни същества; имат свой вътрешен живот и дълбочина. Те си имат училища, забавления, музика.


В Невидимия свят ония, които ви обичат и които вие обичате - това е интересното; онзи, който ви обича, той не трябва да иска да ви причини страдания. Всяко нещо, което той прави, трябва да бъде за твое добро.


Всеки, който иска да познае хората, трябва да познае Бога.


3) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин:


Първи ден, 26 август 1939 г., събота.


В пет и половина часа сутринта - събрание в салона на Братството.

 • Добрата молитва.
 • Молитвата на Царството.
 • 91 псалом.[/indent]
 • „Духът Божий".
 • Евангелие от Йоана, гл. 10, ст. 1-10.
 • Размишление: „Бог е Дух и които Му служат, в Дух и Истина да Му служат."
 • Четене беседата: „Проява на Любовта" (из „Степени на съзнанието").
 • Отче наш.
 • Упражнения.

Втори ден, 27 август 1939 г., неделя.


Часът и редът както в първия ден, само че ще се четат: Евангелието от Лука, гл. 12,ст. 1-10 и беседата: „Идейната обич" (из същата книга).


През двата деня ще има общ обед.


Всеки да си определи своя принос на Господа, според както Бог е вложил в сърцето му.

Моля, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци. За получаването на настоящето, моля, отговорете с отворена картичка.


Поздрав до всички братя и сестри.


16 август 1939 г.,

Изгрев-София.

С братски поздрав: П. Епитропов


5) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Съобщава ви се, че празникът 22 септемврий ще се отпразнува в 5 часа сутринта по програмата от 22 март т. г., а именно:

 • Добрата молитва.
 • Молитвата на Царството.
 • Евангелие от Матея, 12гл., 1-10ст.
 • Евангелие от Лука, 12 гл., 1-10ст.
 • Евангелие от Марка, 10 гл., 1-10ст.
 • Евангелие от Йоана, 12 гл., 10-20ст.
 • „Духът Божий".
 • Отче наш.
 • „Да пребъдем в радостта, която иде от Бога." (З пъти)
 • Гимнастически упражнения.

При братската вечеря в 7.30 часа ще се повтори утринният ред. Тая програма важи само за 22 септемврий, а не за цялата година.

 • През годината ще се проучават Библията и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочита по един стих от Библията и три минути ще се размишлява върху него.  Също така всеки ден ще се прочита по една страница от беседите с размишление върху прочетеното.

                      


  От особена важност е размишлението, понеже през това време човек чрез своето свръхсъзнание приема много божествени идеи и духовни сили; приема също така и сила да изпълни Волята Божия.

                      


  В следващата по-долу таблица са посочени за всеки ден стихът и страницата от беседите. Стихове са посочени за цялата година, а страници от беседите - до 1 януарий и то засега само от книгата „Естественият ред на нещата". Допълнително ще се посочат страници и за останалите дни.

                      


  В другото свободно време на деня - проучване на Библията и на беседите по свобода.

 • Всеки ден ще се направи по едно микроскопично добро дело.
 • Почивка всяка седмица от четвъртък на обед до петък на обед.

За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта.


Поздрав на всички братя и сестри.


12 септемврий 1939 година

Изгрев-София

С братски поздрав: П. Епитропов


6) ОБИЧНИ БРАТЯ,


От 1 януарий 1940 година ще се чете всеки ден по една страница из Рилските беседи: „Езикът на любовта", вместо от „Естественият ред на нещата".


Другите работи за тая година остават същите, както са изложени в писмото ни от 12 септемврий.


За получаването на настоящето, моля, отговорете с една отворена карта. Поздрав на всички братя и сестри.


Изгрев - София

6 декемврий1939 година


С братски поздрав: П. Епитропов

 

Изгревът - Том 12

Наряди за 1939 г.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...