Jump to content

1938_04_24 Разговори с Учителя, записани от Ана Шишкова, 24 април


Ани
 Share

Recommended Posts

Разговори с Учителя на 24 април 1938 г.,

записани от Ана Шишкова

 

Ана Шишкова (II.1886 -25.VIII.1958 г.) е живяла на Изгрева. Била е скромна, но твърда в следването си на Учителя. Д-р Вергилий Кръстев записва за нея в "Изгревът - Том 17":

 

Винаги си е носела някаква малка, тънка, измачкана тетрадка, понеже след записване на някоя мисъл и разговор с Учителя си я пъхвала в джоба на жилетката. Вървяла е след Учителя, била е до Него и е слушала и записвала думите Му. По-късно тя ги преписва в три тетрадки, обикновени, по 40 листа, и ги предава за съхранение на Борис Николов, като му казала: „Брат, предавам ти онова малко, което съм записала от Извора на Словото. Малко е, брат, по­неже съм много малка пред този Извор. Съхрани го, брат, и предай го на друг, за да го отпечати, та да се споменува името ми на Небето, че този път съм отстояла в Пътя. Два пъти съм се отклонявала и сега трети път се отклоних, но овреме се върнах на Изгрева и при Учителя. Тези три тетрадки са доказателство, че съм се върнала и съм отстояла и съм била вярна до края на Учителя."

 

1. Спомен на Ана Шишкова:  Страданието и радостите

2. Спомен на Ана Шишкова: Обмяната

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

69. Страданието и радостите


24.IV. 1938 г. Екскурзия на Витоша


Часът е 4. Всички сме пред приемната стаичка на Учителя и на двора. Учителят радостен слиза по стълбите, отговаря на поздрава ни и се изправя на плочките. Поглежда към небето: към изток, юг и запад, усмихва се и казва с благост:

- Готови ли сте всички?

- Готови сме, Учителю - казваме радостно.

Учителят тръгва с братя и сестри, носещи раниците си, други пък - рани­ците си и чайниците и всички с радост закрачваме. Учителят леко, леко пристъ­пя, като че на земята не стъпя. Минаваме юзината и поемаме нагоре. Учителят и младите братя и сестри са енергични, като че хвърчат. Ни, по-слабите и въз­растните, вървим след тях и им се радваме. Излязоха над Симеоново. Учите­лят се обърна и с Него и цялата група се обърнаха, погледнаха ни и застанаха прави, а ние продължихме да ги следваме, като често погледвахме дали ще изгрей Слънцето, преди да ги стигнем. Едни го стигнаха, други го посрещнахме при изкачването - със запиране и единична молитва, и ги стигнахме. Насядах­ме всички да починем и с нови сили да продължим. Бързоходците пак залетяха из планината, а ние, въодушевявани от тях, ги следвахме според силите си. Учителят често се обръща назад и ни поглежда. Ние чувствуваме, че сме с Него. Настроението ни е отлично. Всичко ни се радва: и въздух, и слънце, и треви, и цветя, и дървета, и листя, и птици, и пчелички - всичко ни поздравлява с „Добре дошле, скъпи гости!" Свежият въздух, слънчевата енергия подкрепя нашите сили и всички с уверени крачки вървим по стръмния път.


Стигаме бивака. Картината е чудесна. Огньовете пушат, а вътре пристиг­налите екскурзианти насядали около дувара да починат, чакат да заври вода­та. Поздравляваме ги, приближаваме се до Учителя, седнал на определеното Си място, целуваме Му ръка и отиваме да сменим изпотените си фанели. Връ­щаме се и сядаме с гърба към Слънцето. Водата вече е завряла, братята ни наливат, пием, закусваме, правим гимнастичните упражнения и пак сядаме, дето закусвахме. Очите на всички ни са към Учителя. Той чете в нашите очи жаждата ни за насъщния хляб и почва да говори на най-наболялата душа. Все­ки познава кое е за него и се ползва от всичкото знание. А ние, с тетрадки на коленце и с молив в ръка, слушаме без дъх и пишем безспирно. За Него нашите души и сърца са отворени, Той чете в тях и лекува раните им.

- Вашите страдания са един прогрес - започва той.

„Боже, Той всичко знае" - си помисляме ние.

- Всичко е за добро. Човек да мисли, че всичко е за добро. Кога на тебе е лошо, на други е добре. Обмена да става с помагане.

Които скърбят, са в долината; които се радват, са в планината. Като се ровиш в живота на някого, ти злото ровиш. Като разравяш доброто, усилваш доброто му.


Въпросът е да се учат хората, не да ги утешаваме. Като ги вадим от заб­луждение, то е утешение. Кога ти турят една единица, към Бога ще вървиш. Кога ти турят 2, ще се впрегнеш да работиш, впрегнат те. Кога ти турят 5, ще женеш. Кога ти турят 6, боздуган ти дават, ще биеш. Знаеш ли единицата, като я хванеш? Единицата е огъната на 2, на 3, на 4, на 5 и ти показва пътя, където трябва да ходиш.


Поставяте подпорка на една къща. И тяжестта на човека трябва да падне върху ума, душата или духа, а другите добродетели, мисли, са греди.


Човек, ако разбере живота, ще стане радостен.


Мъглата започва да се движи и Учителят казва:

- Нагоре като отива мъглата, има вятър, а надоле - дъжд.

Учителят гледа [...], който винаги носи при екскурзия.

- Пролетта с 15 минути е закъсняла. На 330 сме. Като дойде на 400, тряб­ва да сме в София, ще вали.

- Колко е температурата, Учителю? - пита някой.

- 15 градуса - отговаря Той.

 

 

Изгревът - Том 17

69. Страданието и радостите

Link to comment
Share on other sites

Спомен на Ана Шишкова

 

28. Обмяната


24. IV. 1938 год., вторият ден, на Великден - екскурзия на Витоша


Вашите страдания са един прогрес. Всичко е за добро. Човек да мисли, че всичко е за добро. Кога на тебе е лошо, на други е добре.


Обмяна да става, с помагане.


Които скърбят, са в долината; които се радват, са в планината.


Като се ровиш в живота на някого, ти злото ровиш. Като разравяш доб­рото, усилваш доброто му. Въпросът е да се учат хората, не да ги утешаваме. Като ги вадим от заблуждение, то е утешение.


Кога ти турят една единица, към Бога ще вървиш.


Кога ти турят 2, ще се впрегнеш да работиш, впрегнат те.


Кога ти турят 5, ще жениш.


Кога ти турят 6, ще биеш.


Знаеш ли единицата, като я хванеш? Единицата е огъната на 2, на 3, на 4, на 5 - показва ти пътя, където трябва да ходиш.


Поставяте подпорка на една къща.


И тежестта на човека трябва да падне върху ума, душата или духа, а дру­гите добродетели, мисли, са греди.


Човек, ако разбере живота, ще стане радостен.


Нагоре, където отива мъглата, има вятър, а надоле - дъжд.


Пролетта с 15 минути е закъсняла.


На 330 сме, като дойде на 400, трябва да сме в София, ще вали.

- Колко е температурата, Учителю?

- Петнайсет градуса.

- Учителю, да четем ли светска литература?

- Да четат, тя е слама, после зобта (беседите, Словото Божие).

Един човек, след като е работил в доброто, за Бога, ще дойде една събо­та (време за почивка). Като замине за другия свят, ще дойде съботата.


Шест дни да работи, един ден да почива.


Законът е такъв: Като излиза и слиза, е кофа да се пълни и празни.


Светът е долу (Да се слиза в света).


Не всичко в света може да стане кофа. Но чашите от кофата се наливат.


Ние искаме хора, родени готови, не сега да ги учим. Ще му дадем усло­вия да се прояви. Например роден музикант - да му дадем условия да се про­яви. Закон е, който е седял 38 години. Радвайте се, че сте излезли - 38 години сте чакали. Ангелът слизал не зарад него и Христос му каза: „Дигни одъра си!" Христос като му каже „дигни", да го дигне. Другите искали доказателства. Той послуша веднага и си дигна одъра, че повярва. „Колко са години, как чакам - казал. - Желая да има кой да ме внесе." Христос каза: „Аз съм последният ангел, дигни одъра си!"


Бог е ценното във всички неща. Другите неща са условия.


Когато Син Человечески дойде, ще намери ли вяра на Земята, когато дойде да ги учи?


Сега е дошел Христос на Земята.


Тръбите в Евангелието са войните; откъснати ръце, крака - войни, не­щастия.


Белият кон е на мира, червеният е войни, а черният кон е на смъртта.


Звездите да падат са учените. Луната са религиите, системите ще потъм­неят, ново слънце, нова земя ще бъде. Всичко ще е ново, казват съботяни.


Христос ще е, Който носи светлината. А Любовта, да се примирят хората, е Христос.


Онзи, от когото са тръбите, войните, е Антихристът. Всички риби, немите, които не са говорили Истината, ще бъдат отровени.


Любов значи да обичаш и да те обичат. Аз да възприема Божията Любов, но и другите от мен да я възприемат.


Да се отвори пътят, та да дойде Любовта.


Извадете най-хубавите работи от живота на един човек и той ще ви обик­не.


Докато приемате Божията Любов, сте силни. Като я предадеш, станеш слаб и чакаш да приемеш.


Свириш. И цигулката се проявява, и ти като цигулар се проявяваш. Тяло­то има апарати, но да знаем де да бутнем.


Когато ще се развали времето, тонът на цигулката е по-мек. С човека това е обратно. Човек с неразположение е барометър.


Кое е дух, кое - душа? Дух е това, което Бог ти е дал. Душа е това, което си възприел и почнеш да го обработваш. Душата е долината.


Духът кога слезе - Божественото благо, което ще слезе при нас и благо ни дава; и което вземеш и го проявиш, е проявление на душата.


За да разберем Давида, Данаила, трябва да имаме опитността.


Духът Илиев ще дойде в Йоана не като в първата форма и ще покаже кой е Христос.


Един мъж има в света.


Любовта е една, но в хиляди форми се проявява.


Хвърлете черните раса-черни умствени, черни сърдечни и черни от пос­тъпките. Чернотата нищо не дава.


Като те запалим, ще видим от кои си. Щом гори, свещта е от белите.


Илия ще тури ред и порядък, за да дойде Христос, да Го приемат. А Хрис­тос ще ги научи на новото учение, как да изпълнят закона.


Оня ще те обърне, но Светлината иде от Слънцето.


Обърна някого към Господа и му казвам: „Гледай Господа вече, не мене!"


Пророците имаха опитността, през Божествения огън преминаха.


Горчиво станало Словото, като имат развален стомах, да не се смила храната.


Слънцето се постоянно смалява, а Земята остарява. Човек се подмладя­ва. Слънцето се създаде за човека. Бог сам създаде човека.


В Библията Името Божие е 4 пъти в единствено число.


Погрешката е, че не ги прочитат на 3-те минарета.


Пътищата от Небето до Земята са павирани и някъде ще видиш камъни от твоите молитви.


Не допущай лоша мисъл, лошо желание в духа и душата си.


Дяволът е разумно същество, само за себе си мисли.


Човек да е или в тъмнина, или в светлина.


Дяволът е тъмнина, управлява се, разсъждава.


В светлината хората живеят за другите.


Не уповавай на който ти дава 10 000 лева, а нищо не ти дава, само обеща­ва. Ако ти дам 20 000 лева, как ще разсъждаваш?


Ако се ожениш за лоша жена, ти умен ли си? Човек за лоша жена не може да се ожени, тя е наложница. За добрата може да се ожени, добра дру­гарка.


В Любовта нещата са реални.


Истината е човекът, в когото живее Любовта, Мъдростта и Истината. Той е създаден по образ и подобие Божие.


Да умира човек за което е дошел, като Христос - носи кръста и го хвър­ля. Ще го носиш до половината път, ще го хвърлиш и ще те заковат на него и ще възкръснеш.


Като обичаш някого, всичките страдания можеш да обичаш.


Христос за Бога носил всичките поругания. Христос желае да станат всич­ки Христосовци, Един Христос да стане.


Отец е по-голям от мене. Което Бог ни е дал, да го признаем и да Му служим.


Тя го обича и му казва с погледа си: „Кажи, какво ще жертвуваш за ме­не?"


- Ако тръгнем, ще обърнем света. Дух с дух и душа с душа се разбрахме.


Дойде ли свободата, на Северния полюс ще отидем.


Тепърва да създадем свят за 6 дни и да създадем седми ден за почиване. Имаме работа със смъртта, гуша за гуша.


Англичаните разпространяват своите идеи чрез французите.


Един ден всичките народи ще образуват един човек. Те носят Божестве­ната скиния.


Едно липсва сега на хората - Любов. А човекът на Любовта е свободен човек. Най-лесният път е пътят на Любовта. Пътят на Мъдростта и [на] Истината са най-мъчни. Пътят на Любовта е за всички.


Най-първо за Бога ще работим, после - за ближния си, после - за себе си. Този е правият път.


Един държавник работи за себе си, после - за народа, после - за Бога. Но трябва този ред да се измени.


Да изменим възгледите си първо, тогава един ден ще работим за всички като за себе си.


Човек да бъде умен!


„Агне" значи огън. Огънят - агнето, което побеждава. Христос бил агне. И всеки да е агне, огън, да запалиш лошия, да гори.


Добрите хора имат сила да приспиват лошите. Имаме резултати. Сегаш­ните резултати са от миналото.


Силните да станат слаби.


Бог е на страната на слабите, не на силните. В славяните има проявле­ние на Бога, дадено им е да са носители на нова идея.


Англичаните са учители на тях.


Единственият народ с толкова земя е дядо Иван - Русия, и зад гърба му е Бог, но у славяните трябва да се роди любов към Бога.


Всякога Бог е говорил. Може да им помогне; ако обичат Бога и ближния си, благословението ще дойде.


Радвайте се на ума у добрите хора, които ръководят; те не са от само себе си.


Христос казва: „Ще се спасят не чрез силата."


За злото Бог наказва. За доброто Бог възнаграждава.


Човек да не прави зло, но да е справедлив.


Всички народи да си имат земя и да си услужват.


Човешката глава е резултат на човешкия дух. И дробовете са резултат на духа. Стомахът е физическият свят. Колкото духът е по-силен, толкова тялото на човека е по-добре оформено.


Сформируването на волята е образувало палеца. Анормалният е над нор­мата. По-чувствителен е от нормалните, влязъл е в оня свят с физическия свят.


Като лекуваш някого, повдигни се, да не те е страх, после си измий ръце­те.


Ако си гладен, жеден, работи, взаимна обмена, взаимно почитание и ува­жение и като души да се чувствувате, излезли от Бога, да му услужиш заради Бога.


Богати сте. Бедни са, които грешат. Богат с вяра, надежда, ум. Центърът на надеждата е развит. Изтърпял страданията и се научил много и се развил този център.


Да уповавате на Бога и да правите добро дело. За да правиш добро, то ти трябва да чувствуваш и да мислиш.


Когото обичаш, му говориш.


Има нещо по-велико от вечността, което човек не знае.


Бог е извън вечните закони, че законът ограничава.


Бог, като обича хората, доброволно се е ограничил. Все-таки и вечността има край.

 

 

Изгревът - Том 17

28. Обмяната

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...