Jump to content

1940_04_09 Учителя с учениците е на екскурзия до Витоша на втория ден на Великден - 9 април


Ани
 Share

Recommended Posts

Учителя с учениците е на екскурзия до Витоша

на втория ден на Великден - 9 април

 

Тази екскурзия и разговорите проведени с Учителя са описани в писмо на Боян Боев:

 

Писма на Боян Боев: Пролетна екскурзия

Link to comment
Share on other sites

Писма на Боян Боев

 

ПРОЛЕТНА ЕКСКУРЗИЯИзгрев, 16 април 1953 г.Любезни брат,

Днес искам да ви изложа разговора е Учителя при една екскурзия до Витоша на втория ден на Великден на 9 април 1940 г.

Братството прави всяка година тридневна екскурзия до Витоша на втория ден на Великден. Ето мислите на Учителя, казани на тази екскурзия:

Тук, на земята, има закон за съдене на грешните, закон за съдене на праведните няма. Горе праведните ще ги съдят и ще ги осъдят да ги награждават.

Човек, като стане праведен, веригите не могат да седят на краката му. Като дойде ангелът, сне веригата на Петра и той излезе от затвора. Всички ги е страх, че горе ще съдят грешните. Горе грешните няма да ги съдят, а тук ще ги съдят.

Вие сте много несправедливи. Например ръцете си миете 3-4 пъти на ден, а краката не ги измивате, не ги изваждате от обущата и чорапите, да ги помилвате, да ги погладите. Не може да диша кракът свободно вътре в обущата.

Когато на един човек кажеш: “Ще се оправят твоите работи“, то ако той повярва, това ще се предаде на Божествения център и ще се оправят работите му. Каквото повярваш, ще бъде. Ако не стане, значи не си повярвал.


Една сестра каза: “Някой път дохожда нещо, без да сме казали.“

Учителя каза:

То пак иде от закона на вярата. Един ми разправяше: “Нямах хляб. Седях на едно място и си казвах: Да има топла пита! А пък къде ще дойде топлата пита горе на планината? Заспивам и като се събудих, виждам топлата пита до себе си. “Христос се качва на лодката и изведнъж се намира на брега. Ако човек наблюдава вътре в себе си, ще почувствува, че има неща, които могат да станат, и има неща, които не могат да станат в дадения случай. Вярата е нещо разумно. Щом говорите за вярата, трябва да разбирате един крайно разумен свят. Например завъртиш един ключ, и лампите се запалват. Но ако няма връзка ключът с електричеството, ти завъртиш и нищо не става. Значи само в разумния свят стават нещата.

Има два момента: когато Бог ни търси и когато ние Го търсим. Да наблюдаваме съвпадението на тези два момента. Тогава най-лесно се постигат нещата. Защото, ако е далеч, тогава е мъчно. Бог казва:“Търсете ме, докато сте близо.“

Когато дойде радост, която не знаеш защо е, то е, защото тази радост е от един висш порядък. Причинното тяло не е още развито. И затова вие само я чувствувате, без да знаете източника. Псалмопевецът казва: “Като видя лицето Ти, ще се развесели сърцето ми.“ Радостта и веселието идват от присъствието на Бога. Когато човек стане като дете, тогава е свободен. Когато Духът Господен посети човека, тогава човек е радостен. Когато е готов да извърши волята Божия, тогава иде радостта.


Един брат каза на Учителя, че преди известно време в салона, в 5 часа сутринта в неделя, имал едно Божествено състояние.

Учителя каза:

Човек може да влезе в пътя на вечното обновяване. То иде от Духа, който изхожда от Бога. Бъди благодарен и признателен в дадения момент на онова състояние, което имаш, понеже то няма да бъде с часове. В следващия момент ще бъде друго. Може да имаш някаква болка, то е само един момент. Както и да разглеждаш света, ако го разглеждаш като едно представление, той е най-хубавото представление, което може да има. Ако го разглеждаш като картина, той е най-хубавата картина. Ако го разглеждаш като музика, той е най-хубавата музика.

Някои искат първите места. В любовта ще вземеш последното място, последния билет. Щом вземеш първото място, първия билет, няма да видиш нищо.

При любовта ще оставиш човека свободен. Като му дадеш едно благо, ще се отдалечиш, да не те вижда. Някой казва:“Може да се загуби любовта.“Любов, която се губи, не е съществена. Знание, което се губи, не е съществено. Истинската любов не се губи, истинското знание не се губи. Един човек изял най-напред средата на една диня. После останалата част и най-после корите. Така правят хората. От началото започват по-добре и после свършват с човешкото. Разликата седи в оценяването на любовта. Всички хора нямат оценка на любовта.

Някой казва:“Дали ще оцени любовта ми?“ И не иска да си отвори душата. Ти запали свещта си, дай любовта си и не мисли какво ще правят хората, дали ще оценят или не любовта ти.

Когато си в присъствието на един човек, който те обича, или когото обичаш, ти усещаш, че имаш цена. Когато дойде до любовта, усещаш се силен, усещаш, че имаш цена. Като изгубиш любовта, усещаш, че всичко си изгубил.


Един брат попита:“Какво е вдъхновението?“

Учителя каза:

Вдъхновението, това са висшите същества. Като дойдат ангелите, ти се вдъхновяваш.

Сегашните езици са много слаби, за да означат любовта. Нямат една дума, която да й даде правилно значение. В българския език думата“любов“ означава две противоположни неща.

Любовта, като дойде, заличава всички погрешки на хората и теб ти става приятно да гледаш на миналото си. Щом дойде любовта, никой не може да те излъже.

Любовта е една нова наука. Най-първо трябва да ви отуча от старото. Най-пьрвото е: Не търсете да ви обичат, но търсете да обичате. И като обичате някого, нито дума да не казвате някому за любовта си. Той да не знае нищо.


Една сестра каза:“То личи.“

Учителя каза:

Ако турим в едно българско гърне масло, то маслото излиза навън. Значи това гърне не може да държи маслото, значи не е годно. При сегашните условия, щом говориш на някого за любовта, той може да си мисли, че имаш някакъв долап. Той си мисли:“Защо да ме обичаш?“

Най-първо вие вярвате, че няма кой да ви обича. То е заблуждение. Щом живеете на земята, значи има кой да ви обича. Бог ни обича. Той ни е дал всичко. И като ни е дал всичкото си благословеше, се е оттеглил. Дето Го търсим, не можем да Го намерим.

Като изучавате окултната наука, ще видите, че любовта иде периодически на земята, периодически иде в духовния свят, периодически иде в умствения свят. Хората, които умират, понеже тука няма условия за тях, отиват на другия свят да я търсят.

В камера обскура (тъмната стаичка на фотографическия апарат) трябва да има тъмнина и само на едно място светла област. И само тогава ще можете да разберете любовта.

Скъпоценните камъни при каква температура и при какво налягане се образуват? Ти се радваш на скъпоценния камък, но той си казва:“Докато стана такъв, аз си знаех.“ Съвременните хора искат да станат като диаманта, но не искат да минат по пътя на диаманта. За да минеш по пътя на добродетелите, трябва да минеш по пътя на изпитанията. Това е каляване.

Ако турите стотина души в малка стая с една малка лампа, най-първо всички ще бъдат весели, но след няколко часа на всички ще бъде задушно. Новото трябва да влезе вътре. Та животът, в който живеем, става задушен. Трябва проветряване или трябва да излезем навън. Ние се задушаваме с нашите погрешни мисли.

Като обичате, никой да не знае, че обичате. Твоята любов ще възбуди любов в онзи, когото обичаш, но не тебе да обича, а другиго. И отпосле ще те обича.

Ние познаваме хората в тялото. Гледаме очи, уши и пр., но това не е човекът, това е проявление на човека. Ако ние познаваме душата, любовта ще бъде постоянна.

Любовта има магическа сила. Като дойде при една баба, тя става на 19-годишна мома.


Един брат каза:“Един автор пише, че познава жена, която е на 75 години, а прилича на 25-годишна, но тя е имала любов.“

Има едно ново съзнание. Когато някои обичат някого, ти мисли, че тебе обичат. Когато изгряват звездите или слънцето, ти мисли, че за тебе изгряват. И така е всъщност, защото единството лежи в основата на всичко.

Много сте близо, но не вярвате, че сте близо.

Изберете си едно число.


Една сестра каза:“Четиринадесет.“ Учителя прочете страница четиринадесета от книгата“Божият глас“.

Друга каза:“Петнадесета.“ Учителя прочете страница петнадесета. Там пише:

„Обичаш ли някого, ще работиш за него. Да работиш за Бога от любов.

Ще премахнете препятствията, които спъват любовта. Аз виждам в бъдещето, че във вашите лотарийни билети има нещо за вас.

Днешният ден е облачен, за да сте събрани, за да се учите от Любовта, като говорим за нея.

Онези хора, които ви обичат, са много умни. Най-първо Той ще дойде с вощеница, ще има дим, да види дали оценяваш дима. После, като оценяваш, ще дойде с една свещ, и като я оценяваш, ще дойде с лампа със светлина на две свещи. И най-после ще дойде със силна светлина.

В отношенията между хората, когато има недоразумения, ликвидират се кармически стари работи.

Всичката ви погрешка е, че искате да живеете само вашия живот. Но вие постояннно трябва да се учите да живеете за себе си, за още едного, за двама, за трима, да разширявате, докато дойде да живеете за всички. Другите, като не живеят за вас и вие като не живеете за всички, оттам идват всичките страдания.“


Една сестра каза:“Как ще можем да обичаме всички?“ Учителя каза:

Под всички се подразбира всичко онова, което е разумно. Всички хора, на които съзнанието им е разумно, будно.

Вие се радвайте, когато сте недоволни. Радвайте се, когато сте доволни. Радвайте се, когато скърбите. Радвайте се, когато се радвате.

Една опитност в любовта струва повече, отколкото ако спечелите десет милиона.


(Към обяд температурата беше към 11 градуса над нулата).

За любовта всички неща са възможни, а всички глупави неща са невъзможни. Всичко разумно, в което вярваш, е възможно. Всичко неразумно, в което вярваш, е невъзможно.

Изпя се една песен. Учителя каза:

Нашите песни са слънчеви.

Учителя поиска цигулка. Свири песните: “Малкият извор“, “Ходи, ходи“. И ние пяхме и небето почна да се разчиства от облаците. Учителя изсвири песните “Братство, единство“ и “Време е да вървим“. И ние пяхме. Учителя каза:

Един ден ще пеете като ангели.

Светът съдържа безкрайни възможности. Сегашните невъзможности са бъдещи възможности. Сегашното противоречие е бъдеща възможност. Всяко противоречие подразбира бъдеща възможност. В дадения случай това, което не можеш да постигнеш, някой го е постигнал. А пък след време той ще бъде тил, а ти ще бъдеш на негово място.

За събитията каза:

Всичко ще се превърне в добро. Няма погрешка, която да не е поправима. Германците, убити от англичаните, ще бъдат преродени в английския народ, а англичаните, убити от германците, ще бъдат преродени в германския народ, та ще има едно опознаване. И така се предават хубавите характерни черти. Германците ще научат хубавото от англичаните и англичаните ще научат хубавото от германците. И едните, и другите ще си изменят мнението за другия народ. Законът на Любовта изисква това. В Англия, в Германия, във Франция има доста черни, преродени, които са били убити от тях в колониите.

Не се позволява да убиеш никого. В света само Бог има право да разрушава формите, понеже Той ги създава. Който убие някого, ще му бъде длъжен, ще го роди.

Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава.


Поздрав на всички братя и сестри. Прочетете настоящето писмо пред тях и го пратете за прочитане в околните села, където има кръжоци.

Със сърдечен братски поздрав: Б. Боев
BB_pisma_7.jpg
В училището на планината

 

 

Писма на Боян Боев -Том 1

Глава: Пролетна екскурзия

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...