Jump to content

1938_01_09 Упражнение (задача) и мисли, дадени от Учителя на 9 януари. Записал Боян Боев


Ани
 Share

Recommended Posts

 Упражнение (задача) и мисли,

дадени от Учителя на 9 януари. Записал Боян Боев

 

Задачата и мислите от Учителя са публикувани в писмо на Б.Боев:

 

Писма на Боян Боев: Мисли на Учителя от последната беседа и разговори

 

Задачата:

 

На 9 януари 1938 г. Учителя даде следната задача за една година:

Всеки ден сутрин и вечер в 8 часа да се изговаря следната формула:

„Аз ще живея в Любовта, както е писал Христос, че животът ще се оправи с Любовта. Както е писал Господ, ще живея според Неговия закон. Да се поправи животът, както Той е казал.“

 

Link to comment
Share on other sites

Писма на Боян Боев

 

МИСЛИ НА УЧИТЕЛЯ ОТ ПОСЛЕДНАТА

БЕСЕДА И РАЗГОВОРИНа 9 януари 1938 г. Учителя даде следната задача за една година:

Всеки ден сутрин и вечер в 8 часа да се изговаря следната формула:

„Аз ще живея в Любовта, както е писал Христос, че животът ще се оправи с Любовта. Както е писал Господ, ще живея според Неговия закон. Да се поправи животът, както Той е казал.“

В глава осма на Йоана се говори как Христос писал на земята. Какво е писал Христос? Той е писал следното: „Докато хората имат корави сърца, без любов, светът никога няма да се оправи.“ Как ще се оправи светът? Когато хората приготвят своите сърца да възприемат любовта, и да постъпват съобразно нея, тогава светът ще се оправи.

Ако казвате, че Христос не е писал така, тогава не можете да откажете, че аз съм казал така. Сега светът живее в безлюбие. Светът така не може да се оправи. Когато всички почнат да постъпват с любов, светът още днес ще се оправи.

Навсякъде всички окултни ученици страдат от безлюбие. Всинца да служим на Господа с любов.

За да се избавите от всички нещастия на този свят, понеже имате неприятели, турете закона на любовта. Да възлюбиш Господа. Ако аз съм пътник, според новата любов, като се кача на файтона, ще възлюбя файтонджията и той ще има разположение към мене. Той ще ме погледне и като че ще иска да каже: „Щом ме обичаш, ще карам добре“. Досега не съм имал изключение 6 това.

С Любов светът ще се оправи. Това е волята Божия.

Едно правило: Ти трябва да обичаш Бога, за да ти се създадат условия. Писанието казва: „Когато пътищата на някого са благоугодни на Бога, Бог го примирява с враговете му.“

в този, когото обичаш, да оцениш всичкото добро, което той има. Да вникнеш вътре в него.

Бог иска благото, което Той ни е дал, да го употребим за другите.

Всичко, каквото имаме, да пожертвуваме за Бога! Защото Бог всичко е пожертвувал за нас и Той иска всичко да пожертвуваме за Него. Ако не пожертвуваш всичко, ти не можеш да бъдеш обичан от Бога. Трябва да обичаме Бога, за да получим вечния живот, да влезем във вечния живот. Всяко нещо, направено от любов, има цена.

Законът е такъв: Ти не можеш да бъдеш обичан, ако не обичаш. Доколкото обичаш, дотолкова ще бъдеш обичан. Най-напред ще обичаш Бога, после ближните си и най-сетне себе си.

Ако живеем в любовта, нищо не е в състояние да ни отклонява от Божията Любов. А пък ако не сме разбрали любовта, най-малките работи могат да ни откъснат.

Има един план Божествен, който вие не виждате.

Няма нищо, което да сте пожелали и да не го придобиете. Всяко желание ще дойде на времето си до своето реализиране. И в този живот, и в бъдещия живот.

Като намериш хора да те обичат, остани при тях.

Когато дойде обезсърчението при вас, то не е ваше, то е чуждо, състояние на същества, които са изостанали назад и те искат този, онзи да спънат.

Какво нещо е възкресението? Ти си непълнолетен, но имаш голямо наследство. Станеш на 21 години, ставаш пълнолетен и ти дaвaт наследството, което ти се пада. Това е възкресението.

ДИХАТЕЛНО УПРАЖНЕНИЕ

(дадено на 7.1.1938 г.)

Двете ръце се протягат настрани хоризонтално с отворени длани, обърнати нагоре.

I. Вдишване.

Бавно се вдишва въздух и същевременно се свиват пръстите, при което палецът се поставя върху средния пръст и показалеца. През това време се мисли, че заедно с въздуха се възприема и Божията Любов. Тя прониква въздуха и всичко, понеже Бог прониква всичко, а Бог е Любов.

II. Задържане на въздуха.

Задържаме въздуха колкото се може по-дълго време и през това време мислим, че усвояваме любовта, тя прониква в цялата ни природа. През време на задържането на въздуха бавно прибираме двете ръце (които са със свити пръсти) до гърдите и ги поставяме на гърдите.

III. Издишване.

Постепенно протягаме ръцете си настрани хоризонтално и когато съвсем ги протегнем, бавно изправяме пръстите на ръцете. През време на това движение издишваме въздуха и мислим, че изпращаме в света светлина, която излиза от нашата любов.

Ние живеем, понеже има някои, които ни обичат.

Като говориш добре за хората, половината от това, което говориш, ще остане за тебе. Ти казваш: „Нямам ли право да говоря?“ Имаш право да говориш, ако можеш да носиш.

Всичко можеш да направиш, ако Господ е с тебе. Но ако Господ не е с тебе, много малко можеш да направиш.

Не можем всички хора да обичаме еднакво, понеже не са еднакво разкрити пред нас. Една разкрита картина може да я обичаш, но не може да обичаш една неразкрита картина. Та ти не може да не обичаш един човек, чието Божествено е разкрито пред тебе. Аз говоря за душата. Някой вижда в този човек нещо, което друг не вижда.

Само като обичаш дълго време един човек, ти можеш да очакваш, че той ще разцъфти и ще даде плод и ти можеш да очакваш от него плод. Понякога човек с години трябва да го обичаш, за да намериш някакъв малък резултат, един плод.

Ние не възприемаме любовта! Вие не сте се научили най-първо да възприемате любовта. Като възприемаш любовта, тогава ще познаеш своята любов. Нали най-първо вдишваш въздуха и после издишваш?

Ще бъде голяма изненада за вас, когато един ден видите, че всяка душа има много по-голяма цена, отколкото вие сте предполагали.

Някой казва: „Прекалена любов“. А пък то любовта не е станала още прекалена. Аз не съм виждал още прекалена любов.

Един княз се влюбил в една мома. Двамата взели по един кош с хляб на гърба и тръгнали да дават хляб на бедните и да им говорят. Един друг се обичат и имат за идеал да помагат на бедните.

Сега светът се нуждае от работници, а пък ние схващаме любовта да имаме хубави апартаменти и пр.

Защо да не можете да видите красотата, господа, която се крие в хората? Всички хора живеят във вас. Повдигнете образите на хората, които живеят във вас. Ако ти повдигнеш вътре в себе си хорските акции, то и хората вън ще се повдигнат.

Когато обикнете някого, много хора ще дойдат да говорят лошо за него. Те казват: „Ти не знаеш ли какви недостатъци има той?“ и пр. Няма да ви обяснявам законите на духовния свят.

Понеже сте влезли в закона на любовта, ще дойдат противоречията. Любовта винаги ражда противоречия. Те се раждат, понеже не използваме благото, което тя внася.

Бог изисква от нас да бъдем много разумни работници. И Той никога не мисли лошо за нас. Единственото същество, което никога не е помислило лошо за нас, е Господ.

Бог като види, че имаш неестествена, неразбрана любов, Той ти оставя това, което обичаш.

Най-хубавият хляб се прави от любов!

Най-хубавият въздух се прави и той от любов.

Най-хубавата мисъл се прави и тя от любов.


Сега аз ви дигам завесата, за да видите любовта.

Христос казва: „всички, които са били преди мене, са били крадци и разбойници.“ Понеже дойдоха да вземат, да завлекат по нещо. А пък Той казва: „Аз дойдох не да взема, а да дам.“ Та истинската любов е, която дава. Материалната любов е с прегръщания, с целувки. Реалната е само със съприкосновение. А идеалната любов е само отдалеч, през въздуха.

Когато говоря за любовта, разбирам онова, което расте и дава ценност. Всеки човек, когото аз обичам, той е радостен. И всеки човек, когото вие обичате, и той е радостен.

Ако някой човек е учен, той е учен, защото е обичал Господа. Ако е останал невежа, той не е обичал Господа.

Сега ние трябва да поправим погрешките. Вие сте излезли от рая. За да се върнете в рая, какво трябва? Без Любов няма връщане в рая! Без Любов никой не може да се върне в рая! Любовта е паспортът!

Ще си помагате в прокарването на Божествената идея. Ще помагате да се реализира Божественото щастие в човешките души.

Когато царува любовта, то старите не искат почитание и им дават почитание; младият не иска почитание и му дават почитание. Сега всички искат да ги обичат и не ги обичат.

А пък ще дойде време, когато, без да очакваш да те обичат, ще те обичат. И в бъдеще, без да очакват да ги обичаме, ще ги обичаме. Това, което не очакваш, то ще дойде от невиделица.Изгрев, 9.1.1938 г.
 

BB_pisma_3.jpg
Боян Д. Боев и Цветанка П. Нанкова

 

 

Писма на Боян Боев -Том 1

Глава: Мисли на Учителя от последната беседа и разговори

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...